LOGO

Ученички парламент

У школи је организован Ученички парламент, са циљем активног ангажовања и укључивања ученика у рад и живот школе. Рад ученичког парламента је организован за ученике VII и VIII разреда основне школе и за ученике средње школе. Из одељења у овим разредима одабран је по један ученик у састав парламента, од којих један заступа интересе ученика пред Школским одбором као највишим органом школе. Ђачки парламент Школе ће разматра теме од значаја за живот и рад ученика и укључује се у активности од значаја за јавну делатност школе. Посебан значај рада Ђачког парламента за ученике Школе је у прилици за стицање социјално релевантних искустава и разумевању друштвених односа, што је основни предуслов за успешну друштвену интеграцију. Учешћем у раду ученичког парламента нашим ученицима се даје могућност, да уз подршку и помоћ, развијају друштвено пожељне врлине (самопоштовање, одговорност, сарадња, толеранција, уважавање различитости), да стичу вештине (изражавање мишљења, дискусија, одлучивање, поштовање процедура) као и да разумеју елементарне основе функционисања демократског друштва од нивоа њихове школе до нивоа државе. Мишљење и закључци Парламента дају се даље на разматрање.

Сврха укључивања ученика у рад ученичког парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког мишљења ученика кроз њихово активно учешће у животу и раду школе.

Састанци Парламента се одржавају једном месечно. Рад ученичког се реализује према годишњем акционом плану, који је саставни део Годишњег плана рада школе. Руководилац Ученичког парламента је Николић Саша, професор групе друштвених предмета и грађанског васпитања. Улога руководиоца је да делује саветодавно и да обезбеди потребну форму и легитимитет у раду Ђачког парламента.