Административно особље

Административне послове у школи обављају секретар школе – дипломирани правник (1), шеф обрачунске службе – економиста (1) и административни радник – администативни техничар (1).

Секретар школе задужен је за праћење законских прописа и давање стручног мишљења у примени закона и општих аката. Израђује интерна акта Школе. Припрема седнице органа управљања, води записнике и стара се о спровођењу одлука, у складу са Законом. Секретар школе обавља и персоналне послове у вези са запосленима (конкурси, решења из радних односа, пријаве, одјаве радника). Задужен је за организацију рада помоћно-техничке службе. Сарађује са службама, фондовима и по потреби врши заступање Школе пред судовима. Секретар школе је задужен за припрему и праћење поступака јавних набавки, у сарадњи са шефом обрачунске службе.

Помоћ у раду секретара пружа административно-технички радник, који је непоредно задужен за послове коресподенције, техничку припрему дописа и материјала за седнице органа школе. Заједно са секретаром Школе припрема и израђује статистичке извештаје, попуњава упитнике по захтеву државних органа и институција. Административни радник је задужен за непосредни рад са ученицима и издавање потврда, уверења, врши упис, испис ученика и друге послове.

Послове финансија и рачуноводства Школе врши шеф обрачунске службе. Задужен је за обрачун зарада запослених, али и за вршење свих плаћања, књижење оствареног финансијског промета, израду финансијских извештаја и сређивање података за попис финансијске и нефинансијске имовине Школе.

Радно време администрације школе је од 7:30 h до 14:30 h.