Директор школе

Директор руководи радом школе и непосредно је задужен за планирање и организацију остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе. Одговоран је за реализацију свих планских докумената Школе. Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада, о реализацији. Директор организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и посебним законом. Непосредно је задужен за располагање материјалним средствима школе, у складу са Законом. Сарађује са установама и организацијама у локалној заједници,  као и са државним органима и институцијама.

Директор школе је Савић Соња – дипломирани дефектолог, запослена у школи од 1994.године.