Помоћно-техничко особље

На пословима одржавања хигијене у школи ангажоване су три раднице. За одржавање опреме и поправку ситнијих кварова задужен је домар школе. О исхрано ученика у школи стара се сервирка која у школској трпезарији сервира ужину за ученике прве и друге смене и сервира кувани оброк за ученике продуженог боравка и ученике у одељењу за децу са сложеним и вишетруким сметњама.

Радно време домара школе и сервирке је од 7:00 h до 14:30 h. Спремачице својим радом покривају време од отварања до затварања школе (7:00 – 20:00 h).