Стручна тела и органи школе

За потребе стручних послова и задатака у Школи су образована стручна тела и органи са својим јасно утврђеним надлежностима и задацима, у складу са Законом и Статутом Школе.

Стручно веће – стручно тело које се бави стручним питањима у организацији наставе, усавршавањем запослених и анализом ефектата свих видова и облика наставних и ваннаставних активности. Стручно веће чине наставници свих нивоа школовања и наставници других облика образовно-васпитног рада (индивидуална настава, продужени боравак).

Стручни актив за развој школског програма –задужен за израду Школског програма на основу кога се организује целокупан образовно-васпитни рад у школи. Актив чине представници наставника и стручних сарадника.

Стручни актив за развојно планирање – предлаже и прати спровођење Школског развојног плана, којим се дефинишу приоритети и кључне активности у будућем раду и развоју Школе. Чине га представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља.

Инклузивни тим школе – представља стручно тело, са улогом да координише активностима школе на спровођењу Закона у области инклузивног образовања и да пружа стручну помоћ у раду тимова за подршку ученицима са израженим потешкоћама у учењу. Тим даје мишења и препоруке о кључним питањима у делу организације наставе по разредима и одељењима, узимајући у обзир хетерогеност структуре ученика, њихове образовне потребе и могућности. Инклузивни тим броји 5 сталних чланова (директор школе, стручни сарадник и сва три наставника индвидуалне наставе) и 3 члана у проширеном саставу (руководиоци одељенских већа нижих разреда, виших разреда и средње школе).

Тимови у реализацији посебних планова – образовани су за потребе реализације посебних планова из Годишњег плана рада Школе , чији су члановинепосредно ангажовани на оперативном спровођењу активности и акционих планова за одређене проблемске области и задатке. Сваки од ових тимова има своје јасно дефинисане надлежности и план активности, са обавезом редовног извештавања о стању реализације истих. Тимови у реализацији посебних планова из Годишњег плана рада Школе су:

  • Тим за професионалну орјентацију
  • Тим за здравствену заштиту
  • Тим за социјалну заштиту
  • Тим за заштиту животне средине
  • Тим за сарадњу са локалном самоуправом
  • Тим за сарадњу са породицом
  • Тим за излете, екскурзије и активности у природи

Преглед задужења наставника у стручним органима и тимовима Школе налази се у табеларном документу Стручни тимови школе 2014-15, у секцији <Документи>