Стручни тим школе

Стручни тим школе обавља стручне послове у планирању, организовању и спровођењу мера додатне образовне подршке за ученике Школе, посебно када су сметње у развоју и учењу израженије. Стручни тим школе чине дефектолози, логопеди, реедуактор, психолог и по потреби, други наставници ангажовани у непосредном образовно-васпитном раду са ученицима, на нивоу малих тимова за пружање додатне подршке поједином ученику. Подршка ученицима се остварује кроз наставу и кроз обавезне ваннаставне активности, у индивидуалном облику рада, са логопедом, реедукатором. Сврха рада рада наставника индивидуалне наставе (логопеда и реедукатора психомоторике) је у превазилажењу или ублажавању специфичних тешкоћа ученика, како би се успешније помогло њихово развојно и образовно напредовање

[pagelist_ext show_content=”0″ image_width=”50″ image_height=”50″ parent=”this”]