Дефектолог – реедукатор

Дефектолог – реедукатор је наставник индивидуалне наставе и члан корективне службе. Основу рада дефектолога реедукатора чине вежбе психомоторне реедукације, које се примењују у склопу мера додатне подршке у раду са ученицима са сложеним сметњама у развоју. Увођењем националног образовног плана и у школе за децу са сметњама у развоју психомоторне вежбе су предвиђене као ваннаставна активност, обавезна у индивидуалном раду са ученицима, који испољавају изражену неприпремљеност или недограђеност појединих развојних области, потребних за школско напредовање и развој. Годишњим планом рада Школе психомоторне вежбе су предвиђене као ваннаставна активност, са програмским садржајима који се дефинишу према терапијским потребама и развојним могућностима сваког детета и ученика. Реализују се са два часа седмично по ученику, по потреби и чешће. Одлуку око одабира ученика за рад кроз психомоторне вежбе доносиће чланови тимова за подршку ученику, а на основу препоруке Инклузивног тима Школе. Организација психомоторних вежби заснована је на принципу један ученик један програм”, чиме је омогућена већа радна ефикасност и могућност терапијског деловања на конкретни проблем (сваког ученика појединачно). У складу са тим, план извођења психомоторних вежби не садржи опште и специфичне програме вежбања, већ је дат само глобални оквир вежбовних садржаја, без месечне оперативне разраде конкретних вежби. Саставни део психомоторних вежбања су садржаји и активности из области радних вештина и самопослуживања, чија је сврха да се вежбање и рад детета прошире и изван оквира акција властитог психомоторног спрега у поље психосоцијалног постојања, у које дете урања и опстаје својим радом и начином веште и адекватне употребе свог тела и покрета.