Основна школа – други циклус образовања

Настава за ученике у другом циклусу основног образовања и васпитања организована је као предметна, за ученике V разреда и као разредно – предметна, за ученике VI, VII и VIII разреда.

Код израде школског програма за други циклус основног образовања и васпитања основу представља Правилник о наставном плану и програму за ученике лако ментално ометене у развоју („Просветни гласник Р. Србије“ број 33/93). Међутим, избор садржаја, одређивање обима и екстензитета, постављање исхода, избор метода и облика рада, средстава у раду и начин евалуације остварених промена, одређен је специфичностима развојних карактеристика и могућности ученика лако ментално ометених у развоју, као и објективним условима и могућностима организовања васпитно-образовног рада.

Са ученицима са потешкоћама у развоју и учењу образовно-васпитни рад се одвија по индивидуалним образовним плановима, а на основу претходно утврђених потешкоћа у учењу и процене развојних могућности (члан 77. Закона о основама система образовања и вапситања, „Сл. Гласник РС“, бр 72/2009, 52/2011). Индивидуалним образовним планом, за сваког ученика са потешкоћама у развоју  се посебно утврђује избор садржаја, по обиму и екстензитету, постављање исхода, избор метода и облика рада, средстава у раду и начини евалуације остварених промена.

Наставни садржаји реализују се у оквиру часова обавезних и обавезних изборних предмета и кроз часове обавезних ваннаставних активности, у раду са ученицима са сложеним сметњама у развоју.

Обавезни предмети за ученике V разреда (Национални образовни програм):

 • Српски језик
 • Страни језик
 • Ликовна култура
 • Музичка култура
 • Историја
 • Географија
 • Математика
 • Биологија
 • Техничко и информатичко образовање
 • Физичко васпитање

Изборни наставни предмети за ученике V разреда (Национални образовни програм):

 • Домаћинство
 • Информатика и рачунарство

Обавезни предмети за ученике VI, VII и VIII разреда (Програм за ученике лако ментално ометене у развоју):

 • Српски језик
 • Математика
 • Природа и друштво
 • Техничко образовање са практичним радом
 • Музичка култура
 • Ликовна култура
 • Физичко васпитање

Обавезни изборни предмети за ученике V, VI, VII и VIII разреда

 • Грађанско васпитање
 • Верска настава
 • Чувари природе
 • Домаћинство

Као мера додатне подршке у раду са ученицима са сложеним развојним сметњама Школа организује  видове специфичне корективно-терпијске подршке:

 • Индивидуалне логопедске вежбе
 • Индивидуалне психомоторне вежбе
 • Корективно-превентивна вежбања

Слободне ваннаставне активности у вишим разредима реализују се кроз ученичке секције.