Основна школа – први циклус образовања

Настава за ученике у првом циклусу основног образовањаи васпитања организована је као разредна настава. Код израде школског програма за први циклус основног образовања и васпитања програмска основа рада садржана је у следећим правилницима:

– Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред („Просветни гласник РС“ број 7/2010).

– Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“ број 7/2010),

– Правилник о наставном плану и програму за четврти  разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“ број 3/2006),

Међутим, са свим ученицима Школе у првом образовном циклусу образовно-васпитни рад се одвија по индивидуалним образовним плановима, а на основу претходно утврђених потешкоћа у учењу и процене развојних могућности (члан 77. Закона о основама система образовања и вапситања, „Сл. Гласник РС“, бр 72/2009, 52/2011). Индивидуалним образовним планом, за сваког ученика са потешкоћама у развоју се посебно утврђују избор садржаја, по обиму и екстензитету, исходи образовно-васпитног рада, избор метода и облика рада, средстава у раду и начини евалуације остварених промена.

Наставни садржаји реализују се у оквиру часова обавезних и изборних предмета и кроз часове обавезних ваннаставних активности, у раду са ученицима са сложеним сметњама у развоју.

Обавезни предмети:

 • Српски језик
 • Страни језик
 • Математика
 • Природа и друштво
 • Музичка култура
 • Ликовна култура
 • Физичко васпитање

Изборни наставни предмети

 • Грађанско васпитање
 • Верска настава
 • Чувари природе

Ваннаставне активности

Као мера додатне подршке у раду са ученицима са сложеним развојним сметњама Школа организује  видове специфичне корективно-терпијске подршке:

 • Индивидуалне логопедске вежбе
 • Индивидуалне психомоторне вежбе
 • Корективно-превентивна вежбања

За сваког ученика, са сложеним развојним сметњама, посебно се утврђују облици корективно-терапијске подршке, садржаји рада, фонд часова вежбања као део обавезних ваннаставних активности.