LOGO

Средња школа

Од 1995.године Школа поред основног има и средње образовање.

Средњо школско образовање одвија се у две етапе , прву етапу представља једногодишље радно оспособљавање , а другу етапу средње стручно образовање.

Једногодишње оспособљавање за рад  остварује се у два подручја рада:

  • машинство и обрада метала за образовни профил манипулант у обради метала
  • текстилство и кожарство за образовни профил манипулант у текстилству

Током једногодишњег радног оспособљавања наставници и стручни сарадници школе врше професионалну орјентацију и процену могућности ученика за наставак школовања. Применом специфичних метода и облика рад јачају се, оснажују и развијају специфичне склоности сваког ученика. Како би искористили све своје потенцијале и постали самосталне и самоостварене личности, ученици се мотивишу за  наставак школовања и добијања средњег стручног образовања

Средње стручно образовање у нашој школи реализује се  у два подручја рада:

  • текстилство и кожарство за образовни профил шивач текстила у двогодишњем трајању
  • машинство и обрада метала за образовни профил бравар у трогодишњем трајању

Након завршетка средње стручног образовања ученик влада сложеним технолошким операцијама ручне и машинске обраде ,способан је за правилну примену и одржавање средстава рада, способан је да примењује знање о избору материјала за израду производа, његово рационално коришћење и смањење отпада ,самостално мери и контолише. Ученик је спреман за самосталан живот и рад.

Диплома коју ученици стекну по завршетку средње школе омогућава запошљавање под истим условима као и дипломе осталих школа истих или сличних занимања.