Двогодишње школовање у подручју рада Текстилство и кожарство за образовни профил шивач текстила

[slideshow_deploy id=’865′]

 

Настава за ученике двогодишњег школовања за образовни профил шиваш текстила   организована је као предметна настава.

Код израде школског програма за образовни профил шиваш текстила    основу представља Наставни план и програм  васпитно-образовног рада за образовање и васпитање ученика лако ментално ометених у развоју („Просветни гласник РС“, број 19/93, 4/94 и 5/94).

Наставни садржаји реализују се у оквиру часова обавезних и обавезних изборних предмета, као и кроз часове практичне наставе. Настава у средњем стручном образовању заступљена је са 12 часова теориске и 18 часова практичне наставе недељно.

 

Обавезни предмети Недељни фонд часова по разредима
I II
Српски језик и књижевност 2 2
Математика 2 2
Физичко васпитање 2 2
Познавање материјала 2 /
Машине и алати 2 2
Технологија шивења текстила 2 2
Уређење друштва / 2
Практична настава 18 18

Обавезни изборни предмети

  • Грађанско васпитање
  • Верска настава