Двогодишње школовање у подручју рада Текстилство и кожарство за образовни профил шивач текстила

 

Настава за ученике двогодишњег школовања за образовни профил шиваш текстила   организована је као предметна настава.

Код израде школског програма за образовни профил шиваш текстила    основу представља Наставни план и програм  васпитно-образовног рада за образовање и васпитање ученика лако ментално ометених у развоју („Просветни гласник РС“, број 19/93, 4/94 и 5/94).

Наставни садржаји реализују се у оквиру часова обавезних и обавезних изборних предмета, као и кроз часове практичне наставе. Настава у средњем стручном образовању заступљена је са 12 часова теориске и 18 часова практичне наставе недељно.

 

Обавезни предмети Недељни фонд часова по разредима
I II
Српски језик и књижевност 2 2
Математика 2 2
Физичко васпитање 2 2
Познавање материјала 2 /
Машине и алати 2 2
Технологија шивења текстила 2 2
Уређење друштва / 2
Практична настава 18 18

Обавезни изборни предмети

  • Грађанско васпитање
  • Верска настава