LOGO

Трогодишње школовање у подручју рада Машинство и обрада метала за образовни профил – бравар

 

Настава за ученике трогодишњег школовања за образовни профил бравар организована је као предметна настава.

Код израде школског програма за образовни профил бравар основу представља Наставни план и програм  васпитно-образовног рада за образовање и васпитање ученика лако ментално ометених у развоју („Просветни гласник РС“, број 19/93, 4/94 и 5/94).

Наставни садржаји реализују се у оквиру часова обавезних предмета и обавезних изборних предмета, као и кроз часове практичне наставе. Настава у средњем стручном образовању заступљена је са 12 часова теориске и 18 часова практичне наставе недељно.

 

Oбавезни предмети Недељни фонд часова по разредима
I II III
Српски језик и књижевност 2 2 2
Математика 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2
Основе машинства 2 / /
Материјали и обрада метала 2 2 /
Технологија рада 2 2 2
Техничко цртање са машинским елементима / 2 2
Уређење друштва / / 2
Практична настава 18 18 18

Обавезни изборни предмети

  • Грађанско васпитање
  • Верска настава