LOGO

Једногодишње оспособљавање за рад ОР разред

 

 

Настава за ученике једногодишњег оспособљавања за рад организована је као предметна настава.

Код израде школског програма за једногодишње оспосовљавање за рад  основу представља Наставни плани програм васпитно-образовног рада за образовање и васпитање ученика лако ментално ометених у развоју („Просветни гласник РС“, број 19/93, 4/94 и 5/94).

Наставни садржаји реализују се у оквиру часова обавезних и обавезних изборних предмета, као и кроз часове практичне наставе. Настава у току једногодишњег оспособљавања за рад заступљена је са 20 часова теориске и 10 часова практичне наставе.

 

Обавезни предмети Недељни фонд часова у ОР- разреду
Српски језик и књижевност и књижевност 4
Математика 3
Основе друштвених дисциплина 3
Основе природних дисциплина 3
Основе технике рада са праксом 2+10
Музика 1
Ликовна култура 2
Физичко васпитање 2

 

Обавезни изборни предмети

  • Грађанско васпитање
  • Верска настава