Лична карта школе

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ у Бору представља установу за основно образовање, оспособљавање за рад и средње стручно образовање ученика са сметњама у развоју у развоју и за образовно-васпитни рад са децом са сложеним и вишеструким сметњама. Образовно-васпитни рад са ученицима основне школе остварује се на основу Школског програма, у складу са Стручним упутством за школе за образовање ученика са сметњама у развоју. Законом о осоновама система васпитања и образовања, усвојеним 2009.године, укинути су посебни образовни програми за основне школе, укључујући и програме образовања и васпитања за ученике са сметњама у развоју. Школске 2009/2010. ,започело се са увођењем националног образовног програма. Међутим, за све ученике од  I до V разреда и ученике са сложеним сметњама од VI до VIII разреда образовно-васпитни рад се одвија по измењеним индивидуалним образовним плановима, а на основу претходно утврђених потешкоћа у учењу и процене развојних могућности, у складу са Законом,. Образовно-васпитни рад са ученицима са вишеструким сметњама у развоју, у одељењу V/2, остварује се у четири узрасно-развојна нивоа, у складу са Правилником о плану и програму образовно-васпитног рада са децом са умереном менталном ометеношћу („Сл. Гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 4/73).

За ученике средње школе образовно-васпитни рад се остварује према Наставном плану и програму васпитно-образовног рада за образовање и васпитање ученика лако ментално ометених у развоју (Просветни гласник РС, број 19/93, 4/94 и 5/94).

Школа „Видовдан“ покрива подручје општине Бор и Борског управног округа, са преко 123.000 становника. Налази се у централној градској зони, у непосредној близини јавних установа и организација са којима остварује сарадњу у организацији и реализацији различитих садржаја наставног рада. Школа активно сарађује са: Здравственим центром, Центром за социјални рад, организацијом Црвеног крста у Бору, Народном библиотеком, Музејем рударства и металургије, Центром за културу, Регионалном телевизијом Бор, локалном телевизијом „Сезам“, Клубом за стара лица, Спортским центром, музичком школом „Миодраг Васиљевић“, предузећем за радно-професионалну интеграцију и запошљавање особа са инвалидитетом Д.О.О. „Јединство-Заштита“ – Бор, и друге установе и организације. Школа има активно успостављена партнерства са свим образовним установама и закључене протоколе о сарадњи у пружању мера додатне подршке (члан 27, став 3, Закона о основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011). Наставници и сарадник школе пружају саветодавне услуге за обезбеђивање  и успешније организовање додатне подршке деци и ученицима са сметњама у развоју у другим образовним установама. Саобраћајне везе и комуникација Школе са околним насељима су добро организоване, уз редован и уредан превоз ђака и наставника.

Образовно-васпитни рад са ученицима у 15 одељења у основној и средњој школи реализује 12 дефектолога, 3 професора разредне наставе, 11 наставника предметне наставе. У средњој школи, која се бави остручавањем и оспособљавањем за одговарајућа занимања у отвореној привреди, раде 3 професора стручних предмета и 2 наставника практичне наставе. Програме логопедских вежби реализују два дефектолога-логопеда, а психомоторне вежбе реализује један дефектолог-олигофренолог реедукатор. Стручни сарадник у школи је психолог, чијим се радом обезбеђује индивидуална саветодавна и васпитна подршка ученицима са проблемима у понашању и адаптацији и посредује се у сарадњи са наставницима и родитељима.