LOGO

Пројектне активности школе

Учешћем у неколико пројеката на националном нивоу, у периоду 2008 до 2013, школа „Видовдан“ је показала своју развојно – иновативну оријентацију и потврдила опредељење у својој мисији приближавања и прилагођавања потребама учења и развоја ученика. Реализацијом пројеката тематски посвећених инклузивном образовању и унапређењу капацитета за образовање деце са сметњама у развоју, наша установа је успела да дефинише своје место у локалној заједници и да стекне статус регионалног сервисног центра за инклузивно образовање.

Перпсективе будућег развоја школе су увођење нових образовних програма, са циљем целодневног обухвата деце предшколске доби и деце са первазивним сметњама, што ће захтевати додатна материјална улагања у просторне и материјално-техничке ресурсе. Укључивање школе у различите пројекте и донаторске програме у највећој мери може помоћи да школа обезбеди материјална средства из трећих извора и оствари своје развојне планове са увођењем нових образовних програма. Међутим, није могуће планирати конкретне ситуације и прилике за укључивање школе у националне и међународне пројекте.

Реализовани пројекти школе:


Leave a comment