Индивидуални образовни планови и мере додатне подршке

Индивидуални образовни план (скраћено ИОП) је план образовно-васпитних активности прилагођених потребама и могућностима ученика са сметњама у развоју. Представља писани документ којим се на основу педагошког профила ученика, развојних могућности и актуелног нивоа стечених знања, утврђују конкретне активности и садржаји у образовно-васпитном раду, са листом реално достижних исхода у ограниченом временском периоду.

У нашој установи ИОП се израђује за све ученике са којимасе образовно-васпитни рад спроводи по националном образовном програму, као и за ученике у вишим разредима и средњој школи, са сложенијим сметњама и потешкоћама у образовном напредовању, уз обавезно укључивање у програме индивидуалних логопедских и психомоторних вежби, као видове мера додатне образовне подршке. Додатна подршка скуп мера и активности којима се детету и ученику са сметњама у развоју и учењу помаже да у складу са сопственим развојним могућностима оствари оптимално могућ напредак у образовно-васпитном раду и социјализацији . Посебно, за ученике са потешкоћама у организацији кретања и неправилним развојем тела и покрета организују се превентивно-корективне вежбе, које реализују професори физичке културе, са групом ученика 1-2 пута седмично.

Индивидуални образовни план се израђује на основу претходне сагласности родитеља / старатеља ученика и у његовој изради учествују сви ангажовани наставници и сарадници коју непосредно раде са учеником, на нивоу малог тима за подршку поједином ученику.

Обавеза израде и остваривања образовно-васпитног рада по индивидуалним образовним плановима утврђена је за више од половине од укупног броја ученика Школе.