Програмске основе образовно-васпитног рада

Школа за основно и средње образовање „Видовдан“, у Бору је установа за основно образовање и средње стручно образовање и оспособљавање деце са сметњама у менталном развоју и за образовно-васпитни рад са децом са сложеним и вишеструким сметњама. ШОСО „Видовдан“ остварује делатност васпитања и образовања уважавањем општих принципа система образовања и васпитања, у складу са национално постављеним циљевима и исходима. Целокупна делатност и програмске активности Школе дефинисани су институционално-правним оквирима садржаним у Уставу Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 83/06), Закону о основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013), Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013) и Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013).

Образовно-васпитни рад са ученицима основне школе остварује се на основу Школског програма и у складу са Стручним упутством за школе за образовање ученика са сметњама у развоју Министарства просвете и науке, број 611-00-512/2012-09, од 19.04.2012. године. За ученике I, II, III и IV разреда основне школе програмску основу у образовно васпитном раду представља Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Просветни гласник РС“ број 7/2010), Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред („Просветни гласник РС“ број 7/2010). За ученике од V до VIII разреда образовно-васпитни рад одвијаће се на основу Наставног плана и програма васпитно-образовног рада за образовање и васпитање ученика лако ментално ометених у развоју (Просветни гласник РС, број 19/93, 4/94 и 5/94). Увођење националног образовног програма вршиће се према сукцесивној динамици, са почетком сваке школске године, пратећи генерацију ученика уписаних школске 2009/2010 код уписа у наредни разред. Међутим, за ученике са сметњама у развоју образовно-васпитни рад спроводи по индивидуалним образовним плановима, а на основу претходно утврђених потешкоћа у учењу и процене развојних могућности.

Образовно-васпитни рад са ученицима са сложеним и вишеструким сметњама у развоју остварује се у четири узрасно развојна нивоа, у складу са Правилником о плану и програму образовно-васпитног рада са децом са умереном менталном ометеношћу („Сл. Гласник СРС – Просветни гласник“, бр. 4/73).

За ученике средње школе образовно-васпитни рад се остварује према Школском програму средње школе, на основу Наставног плана и програма васпитно-образовног рада за образовање и васпитање ученика лако ментално ометених у развоју („Просветни гласник РС“, број 19/93, 4/94 и 5/94).