Програм борбе против насиља

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања чине саставни део Школског програма. Њима се дефинишу превентивне мере и интервентне активности које школа предузима у обезбеђивању услова за безбедно и здраво окружење. Школа треба да омогући пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика. Она треба да буде безбедно место за све ученике, да допринесе развоју здравих стилова живота, усвајању социјално пожељних облика понашања и прихватању друштвених норми средине. Програми се остварују кроз различите видове наставних и слободних активности са ученицима, запосленима, родитељима, односно старатељима, у сарадњи са јединицом локалне самоуправе.

Садржај програма чине:

 • Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања;
 • Програм превенције малолетничке деликвенције;
 • Програм превенције болести зависности.

Циљ Програма је унапређење услова за стварање безбедне средине за живот и рад ученика кроз мере превенције и мере интервенције.Циљ ових активности је смањење учесталости и интензитета насилних ситуација међу ученицима, предупређивање и смањење присуства негативних видова понашања.

Задаци у остваривању Програма, кроз мере превенције:

 • Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом Школе
 • Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака
 • Развијање духа толеранције и поштовање различитости у оквиру васпитно-образовних активности
 • Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата
 • Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити деце/ученика од насиља (за ученике, родитеље, наставнике)
 • Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља
 • Заједничко деловање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, школски одбор, ученички парламент, Наставничко веће)
 • Обезбеђивање услова физичко-техничке заштите школског простора кроз: дежурство запослених, одговарајуће осветљење у згради и дворишту, ограђено и безбедно двориште, осигурање и ојачавање улаза и главних пролаза у објекту школе, стално обилажење школе од стране школског полицајца и друго.

Задаци у остваривању Програма, кроз мере интервенције:

 • Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља
 • Сарадња са релевантним јавним службама и организацијама
 • Континуираноевидентирањеслучајеванасиља
 • Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере
 • Подршкадецикојатрпенасиље
 • Рад са децом која врше насиље
 • Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање
 • Саветодавни рад са родитељима

Израда Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања врши се на основу посебног Протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама и Закона о основама система образовања и васпитања.

Школа има формиран Тим за заштиту ученика од насиља које именује директор школе. Задатак тима је да врши едукацију ученика, родитеља, старатеља као и свих запослених у установи на тему заштите од насиља. Тим је у обавези да информише и пружи основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика.

Носиоци активности јесу чланови акционог тима за заштиту ученика од насиља, школски психолог и нарочито одељенске старешине, који су најнепосредније везани радом са ученицима. Главни облик реализације Програма јесу часови одељенског старешине, као и часови грађанског васпитања, непосредни рад психолога са ученицима, индивидуални и групни састанци са родитељима.

.