Програм професионалне оријентације

За ученике на завршетку основног школовања посебно се ради на њиховом даљем професионалном оријентисању и усмеравању, све у циљу адекватне рехабилитације и радно-друштвене интеграције детета. Улога професионалне оријентације у основној школи је развијање спремности ученика да стичу знања о себи и о свету рада, да што објективније процењују своје потребе, способности, интересовања и особине личности у односу на захтеве одређеног занимања и могућности запошљавања и да на основу тога доносе одлуке о избору занимања, као и да што успешније планирају правце свог професионалног развоја.

У случају наше установе, рад на развоју компетенција потребних за живот у друштвеној заједници, оспособљавање за рад и занимање, потврђује успешност свих активности у сложеном процесу рехабилитације и интеграције деце са сметњама у развоју. У условима рада и захтева који се потенцирају у нашој установи професионална оријентација је дуг процес припреме и прилагођавања ученика за нове улоге и обавезе и неопходно је да у том процесу учествују сви који могу да утичу на избор, а нарочито породица, која најснажније формира човека током целог његовог живота.

Циљ професионалне оријентације је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене и реалне одлуке о наставку школовања и избору занимања, планирање будућности и укључивање у свет рада.

Задаци у реализацији програма професионалне оријентације:

  • упознати ученике са занимањима у школи и могућностима наставка школовања после завршетка основне школе;
  • помоћ у реалном сагледавању и процењивањусопствених особина, способности, вештина, интересовања, мотивације;
  • сензибилисање породице о значају даљег школовања и радног оспособљавања;

Радно-професионална оријентација (РПО) ученика остварује се кроз:

  • Сарадњу са одељенским старешинама, наставницима практичне наставе и психологом;
  • Рад у тиму за професионалну оријентацију школе;
  • Организовање састанака (са родитељима и ученицима) ради припреме за упис на радно оспособљавање наредне школске године и прикупљање социјалних података за будуће ученике.

Реализација програмских задатака из области професионалне оријетације остварује се у оквиру садржаја редовне наставе, додатне наставе, слободних и осталих активности, а сви задаци из овог подручја биће уграђени у планове рада Наставничког, одељенског и стручних већа, савета родитеља, школског одбора и ученичког парламента. Професионална оријентација се реализује кроз упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја.

Програм професионалне оријентације реализује се по акционом плану, који је саставни део Годишњег плана рада школе