Развојни план школе

Развојни план школе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Развојни план се утврђује на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада установе.

Развојни план доноси Школски одбор, на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година. У поступку осигурања квалитета рада установе вреднује се и остваривање развојног плана установе.

У школи „Видовдан“ примењује се и спроводи у другом циклусу Развојни план за период 2012. – 2015.године.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2012-2015.

1.            Мисија

 • Мисија наше школе је образовање и васпитање кроз примену прилагођеног   програма психофизичким способностима ученика са лаким, умереним менталним и вишеструким сметњама.
 • Постепено прилагођавање неопходних услова (материјално-техничких и кадровских) за прихват деце са вишеструким сметњама
 • Помоћ ученицима у одабиру занимања и припреми  за самосталан живот.
 • Пружање потпоре родитељима  и у ваннаставним активностима, на њихов лични захев,  у циљу олакшања и бољег функционисања породица.

2.            Визија

 • Школа прилагођена различитим способностима и потребама ученика
 • Школа која прихвата децу са вишеструком ометеношћу
 • Стварање услова за проширење делатности школе у правцу пружања стручних услуга другим школама и образовним институцијама и друштвеним организацијама.

3.            Области квалитета

На основу ставова колектива школе „Видовдан“,  утврђивања кључних области развоја на Наставничком већу, као и детаљне анализе свих показатеља у процесу самовреднованања и закључака које смо донели, можемо констатовати да је потребно:

3.1.         Школски програм и Годишњи план рада

 • Потребно је у Школски програм и Годишњи план рада у првом, другом и трећем разреду првог циклуса образовања, сходно упутству Министарства просве  и науке Републике Србије, унети редован план и програм
 • Годишњи план рада треба допунити новим садржајима: плановима рада  Актива за развојно планирање и Тима за самовредновање и вредновање рада школе

3.2.         Настава и учење

 • Потребна је корелација између наставних предмета
 • Потребно је повезивање предходно савладаног градива са новим наставним садржајима
 • Мотивисати ученике похвлама и наградама
 • Радити на развијању одговорности ученика
 • Примена наставних метода у зависности од потреба деце
 • Индивидуализација наставе
 • Увести методе: учење  путем открића и учење увиђањем, а методу активног учења примењивати и у будуће

3.3.         Постигнућа ученика

 • Потребно је радити на развоју способности које омогућавају самосталан живот и рад
 • Развијати систем вредности код ученика (моралне, естетске, осећај припадности заједници, однос према културном наслеђу, равноправност и хуманизацију међу половима, као  и позитиван однос према заштити човекове средине)

3.4.         Подршка ученицима

Потребно је:

 • спровести већи број активности на повећању безбедности и сигурности ученика
 • континуирано радити на  подизању нивоа свести и очувању физичког и менталног здравља и професионално усмеравати децу према њиховим способностима
 • увођење  ученика у технике учења и  пружање помоћи  у превазилажењу неуспеха
 • да школа организује пружање помоћи бољих ученика слабијима и да води рачуна о ученицима  који постижу боље резултате у односу на друге ученике
 • често промовисање Повеље Уједињених нација о правима детета
 • континуирано обучавати ученике да попуњавају службена документа и пишу CV како би након одласка из школе лакше долазили до посла

3.5.         Етос

Потребно је:

 • више сарађивати са родитељима
 • развијати свест о значају школе и образовања код родитеља и деце
 • промовисати школу
 • развијати  позитивну атмосверу сарадње у колективу
 • предвидети мере за тачан долазак на први час
 • анимирати ученике у припреми очигледних средстава за час

3.6.         Ресурси

 • Потребно је даље опремати школу у материјално-техничком смислу
 • Стручно усавршавање постојећег кадра на семинарима
 • Обезбеђење дефектолошког кадра различитих профила
 • Потребно је имати План стручног усавршавања
 • Потребно је изналажење додатних финансијских средстава осим буџетских (пројекти, донације)

3.7.         Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета

 • Тим за самовредновање анализира континуиране показатеље из Приручника за самовредновање. Све  што овај Тим буде сматрао важним предочаваће Тиму за праћење реализације развојног плана установе
 • Потребно је спроводити циљеве, задатке и активности Школског развојног плана као би се школа кретала у жељеном смеру
 • Све предстојеће промене везане за трансформацију,,специјалних школа“ уводити кроз Школски програм и Годишњи план рада,  а поједине активности уграђивати и у Развојни план путем Анекса
 • Потребно је више мотивисати наставнике израдом Правилника о похваљивању  и нагрђивању, као и упознати наставнике са правилником о напредовању у струци