Права и обавезе родитеља

Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да:

  • прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно информише о томе и сарађује са дететом,
  • сарађује са одељењским старешином,
  • сарађује са предметним наставником,
  • редовно присуствује родитељским састанцима,
  • пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,
  • доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада