Права и обавезе ученика

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима и конвенцијама и законом и школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, нарочито право на :

1) квалитетан образовно-васпитни рад

2) уважавање личности;

3) свестрани развој личности

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;

6) информације о његовим правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа школе

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;

9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу уколико права из тач. 1) до 9) овог члана нису остварена;

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује школска правила, савете, упутства и одлуке наставника, директора и органа школе;

3) благовремено правда изостанке

4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

5) за време часа не омета  извођење наставе и рад у одељењу;

да за време трајања наставе  не напушта час без предходно добијеног одобрења наставника

да се према наставницима опходи пристојно

6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и негује другарске и хумане односе

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија; поштује правила школског одн кућног реда

У циљу лакшег разумевања правила понашања, односа одговорности и дисциплине Школа је сачинила „Правила понашања ученика у школи“, у форми плаката који су постављени у свим учионицама и на огласној табли.

ОНИ КОЈИ ЗНАЈУ НЕКА СЕ ПОДСЕТЕ,

ОНИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ – НЕКА НАУЧЕ!!!

 • Ученици су обавезни да поступају по налогу директора, наставника и стручних сарадника…
 • За решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима, обраћају се дежурном наставнику, одељенском старешини, психологу школе или другим лицима запосленим у Школи.
 • Ученик је обавезан да редовно похађа наставу и извршава своје обавезе.
 • У школу долази на време, без кашњења, 5 минута пре почетка наставе.
 • Када ученици закасне на час, не смеју се задржавати у ходницима, другим просторијама или дворишту, него одлазе да присуствују часу.
 • На знак дежурног наставника, ученици мирно крећу према својим учионицама. Када се огласи звоно за почетак часа, ученици испред својих учионица чекају долазак наставника.
 • Ученик је дужан да у школу долази прикладно обучен, чист, очешљан и у гардероби која је примерена узрасту и ситуацији. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, мајицама на брателе и са великим деколтеом, откривеног стомака, у провидној одећи…
 • Изостанке са часова ученик или родитељ дужни су да оправдају благовремено (у  року од највише 8 дана).
 • Ученици су дужни да чувају имовину школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта (строго је забрањено и кажњиво уништавање школске имовине, писање по зидовима, шкрабање по столовима и столицама и слично). У супротном, ученик или његов родитељ одговара за материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом.
 • Кажњиво је уношење било каквих измена у школску документацију (дописивање оцена и других података у дневник, као и у ђачку књижицу).
 • Ученици су дужни да испољавају међусобно поштовање као и поштовање наставника, радника школе и одраслих. Забрањено је свако физичко и психичко малтретирање и изазивање туча, као и учествовање у њима.
 • Забрањено је вређање и омаловажавање ученика на основу материјалног и социјалног статуса.
 • Обавезно је поштовање ученика других нација и вероисповести.
 • Ученик је дужан да пажљиво прати наставу, не омета извођење наставе и да не напушта час без предходног одобрења наставника.
 • Старији ученици имају обавезу да штите млађе ученике и да се међусобно поштују.
 • На часу ученици седе на својим местима, пажљиво слушају једни друге, реч траже подизањем руке и чекају да их наставник прозове.
 • Строго је забрањено доношење и конзумирање алкохола, цигарета и дроге у објекту и дворишту школе и наговарање других ученика на такву употребу.
 • Строго је забрањено и кажњиво доношење у школу оружја и предмета којима ученици могу повредити себе и  друге.
 • За време часа забрањена је употреба мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;

Забрањено је и кажњиво мобилним телефоном сликати друге ученике, а посебно сукобе међу ученицима.

 • Ученик представља школу и када није у њеним просторијама и требало би да зна да његово понашање повећава или смањује углед школе чије је ђак.