Упис ученика у школу

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља.

Документа, неопходна за упис детета у Школу:

  • захтева родитеља/старатеља за упис детета
  • мишење Инерресорне комисије,
  • извод из матичне књиге рођених,
  • потврда о месту пребивалишта
  • сведочанства о претходно завршеном разреду (за децу која прелазе из других школа)
  • пријава за упис ученика у основну или средњу школу
  • сведочанство о завршеној основној школи
  • лекарско уверење

Уколико је природа и озбиљност тешкоћа у развоју детета таква да се образовањем у редовној групи, школи или одељењу не могу постићи задовољавајући резултати и поред помоћних средстава и додатних услуга (индивидуализован приступ у раду, индивидуални образовни план и остале мере додатне подрке), могуће је васпитање и образовање наставити у школи за образовање ученика са сметњама у развоју а у складу са посебно образложеним мишљењем интерресорне комисије. У таквој ситуацији потребно је покренути поступак процене пред Комисијом (Образац бр.1) било од стране родитеља или старатеља детета било по службеној дужности на иницијативу образовне установе.

Ученици школе за основно и средње образовање “Видовдан”  и они ученици других основних школа који због природе и озбиљности тешкоћа у развоју  немогу своје образовање наставити у

редовној средњој школи   имају могућност да по завршетку основног образовања своје школовање наставе кроз средње образовање и оспособљавање за рад у нашој школи у два подручја рада

  • мачинство и обрада метала  (за занимање бравар),
  • тектилство и кожарство  (за занимање шивач текстила).