Finansijski plan za 2021.godinu na osnovu Rešenja o izmeni i dopuni rešenja o raspodeli sredstava za 2021. godinu

Finansijski plan  za 2021.godinu na osnovu Rešenja o izmeni i dopuni rešenja o raspodeli sredstava za 2021.godinu indirektnim korisnicima budžetskih sredatava u okviru odobrenih aproprijacija Gradske uprave Bor kao direktnog korisnika broj 400-188/2021-III-01 od 08.04.2021.god.